SALGS & LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for
CPH Steel A/S

§ 1. Generelt
§ 2. Tegninger og beskrivelser
§ 3. Priser
§ 4. Levering
§ 5. Leveringstid
§ 6. Betaling
§ 7. Ejendomsforbehold
§ 8. Konstruktionsændringer
§ 9. Tegninger m.v.
§ 10. Returemballage
§ 11. Returnering
§ 12. Mangler
§ 13. Produktansvar
§ 14. Produktinformationer, rådgiveransvar
§ 15. Retsregler – Voldgift
§ 16. Værneting

§ 1. Generelt
Med mindre andet er skriftligt aftalt med selskabet, sker ethvert salg på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af selskabet. Ved salg af produkter eller services, der skal fremskaffes specielt, er selskabets forpligtigelser over for køber begrænset til de rettigheder, selskabet opnår hos sin leverandør af det pågældende produkt.

§ 2. Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af selskabets ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

§ 3. Priser
Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lock-out og andre forhold, som selskabet ikke selv er herre over. Opgivne priser er ab selskabets adresse, og er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold.

§ 4. Levering
Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks, er selskabet berettiget til at vælge transport-middel og transportvej. Selskabet er ikke ansvarlig for transportskader.

§ 5. Leveringstid
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor selskabets kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da selskabet har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leverings-tiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelses-beføjelser gældende mod selskabet, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og selskabet herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers avance- eller driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 6. Betaling
Selskabets normale betalingsbetingelser er som følger:
Betaling: 8 dage netto eller efter aftale.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, forfalder hele Selskabets tilgodehavende til omgående betaling. Ligeledes forbeholder Selskabet sig ret til uden yderligere varsel at standse leverancerne og forlange kontant betaling for eventuelle fremtidige leverancer. Selskabet er berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2,5% pr. måned af den til enhver tid værende saldo. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af § 12, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til at erlægge den aftalte betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, ligesom advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

§ 7. Ejendomsforbehold
Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt. Såfremt der måtte opstå skade eller slidtage på det solgte, er selskabet berettiget til at kræve betaling for dette hvis det solgte tages tilbage/retur.

§ 8. Konstruktionsændringer
Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som selskabet måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art og ej heller til forholdsmæssigt afslag i købesummen.

§ 9. Tegninger m.v.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er selskabets ejendom, og må ikke uden selskabets skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som selskabet har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres. Uberettiget anvendelse af selskabets tegninger, beskrivelser eller andet materiale udløser en bod på kr. 25.000 for hver overtrædelse. Selskabet kan herudover gøre almindeligt erstatningskrav gældende.

§ 10. Returemballage
Kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

§ 11. Returnering
Varer tages kun retur mod forudgående aftale. Kreditering vil i så fald ske med et fradrag på 10% med mindre andet er aftalt.

§ 12. Mangler
A. Køb af nye komponenter:
I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er selskabet ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk.
Såfremt selskabet er ansvarligt for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er selskabet berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig mangelfulde p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v. Køber opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne meddele selskabet dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Selskabet hæfter aldrig for købers avance- eller driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Selskabets forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med selskabets instruktioner, ændringer foretaget uden selskabets skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor selskabets kontrol. Selskabet er ikke ansvarligt for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering.
B. Reparations/renovering af brugte komponenter:
Såfremt selskabet reparerer et af kunden tilhørende brugt komponent, eller såfremt kunden køber en af selskabet repareret/renoveret brugt komponent, har kunden/køber samme mulighed for at gøre selskabet ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskreven ovenfor under punkt A, dog således at selskabets mangelansvar er begrænset til et tidsrum på 6 måneder fra levering.

§ 13. Produktansvar
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:
Selskabet er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af selskabet eller andre, som han har ansvaret for.
Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Selskabet er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberne, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er selskabet ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Selskabets ansvar er i øvrigt begrænset til kr. 2.000.000,00 ved personskade og kr. 250.000,00 ved tingskade pr. skadebegivenhed. Selskabet er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset iht. ovenstående beløbsgrænser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Selskabet og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

§ 14. Produktinformationer, rådgiveransvar
Selskabet er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget, jfr. afsnittet om fabrikationsfejl ikke for om varen er egnet til købers brug. Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Selskabet påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som selskabet besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Selskabets rådgivning ydes på basis af selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang selskabets leverandører yder selskabet erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af selskabet sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette selskabet. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter selskabet alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af selskabets fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet selskabet. Ved rettidig reklamation yder selskabet køber ny, vederlagsfri rådgivning. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således: Selskabet begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabets fejlagtige rådgivning og højst til kr. 250.000,00. Selskabet hæfter aldrig for avance- eller driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

§ 15. Retsregler – Voldgift
I det omfang hvor parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

§ 16. Værneting
Værneting for samtlige tvister mellem parterne er Retten i København.

Erhvervspris 2018